Audyt:

Oferta badania sprawozdania finansowego

W ramach umowy o badanie sprawozdań finansowych zapewniam:

  • Możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji i wyjaśnień w czasie sporządzania sprawozdania finansowego i w czasie jego badania oraz do terminu jego zatwierdzenia przez uprawniony organ statutowy firmy,
  • Wcześniejsze podpisanie umowy o badanie pozwoli na dokonanie badania wstępnego i ustalenia terminów oraz prac związanych z badaniem w dogodnych dla obu stron czasie jak również udział biegłego rewidenta w obserwacji rocznej inwentaryzacji majątku firmy,
  • Po nawiązaniu współpracy, zapewniam o gotowości do uwzględnienia wszelkich sugestii dotyczących zakresu prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego oraz organizacji i harmonogramu wykonania prac
  • Umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie podpisana po przyjęciu oferty i uzgodnieniu warunków wykonania prac. Warunkiem koniecznym dla podpisania umowy jest wybór podmiotu uprawnionego do badania w trybie art. 66 ust. 3 ustawy o rachunkowości
  • Zapewniam zakończenie badania sprawozdania finansowego w ciągu 30 dni od daty jego przekazania do badania kompletnych sprawozdań finansowych w pierwszej wersji.
  • Kwotę wynagrodzenia za usługę badania sprawozdania finansowego ustalam w drodze bezpośrednich kontaktów, negocjacji i uzgodnień z przedstawicielem Kierownictwa firmy.

Poza badaniem sprawozdań finansowych proponuje także:

  • Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych,
  • Audyt finansowy projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej,
  • Badanie planu przekształcenia spółek handlowych i inne usługi z tym związane dla Sądu.

Doradztwo:

Proponuje także Państwu współpracę w zakresie:

1. Doradztwa ekonomiczno – finansowego, to jest: wyceny przedsiębiorstw oraz jego pozycji aktywów i pasywów, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw, przekształcenia przedsiębiorstw spółek prawa handlowego oraz przygotowania biznes planów.

2. Doradztwa księgowego i podatkowego, tj. w zakresie organizacji rachunkowości, interpretacji prawa podatkowego oraz pomocy w kontaktach z organami skarbowymi.

Ekspertyzy, a w szczególności:

Przeglądu ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, przeglądu prawidłowości rozliczeń z Urzędem skarbowym i optymalizację podatków, audytu finansowego projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej oraz innych opinii ekonomiczno – finansowych